ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ morningsleep.com

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้จะควบคุมสองฝ่าย คุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) และ ฮอริซอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ฮอริซอน กรุ๊ป”) ข้อตกลงจะควบคุมเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้กับผู้ใช้ทางเว็บไซต์ www.morningsleep.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ข้อตกลงในปัจจุบันควบคุมการใช้เว็บไซต์ของ ฮอริซอน กรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข:

โดยการเปิดและใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ และยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเขาสำหรับวัตถุเพื่อประสงค์นี้

ในกรณีที่ผู้ใช้ ไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ในรูปแบบที่แน่นอนและเสร็จสิ้น ผู้ใช้ต้องละเว้นจากการใช้ การสังเกต และการเปิดเข้าถึงเว็บไซต์

ฮอริซอน กรุ๊ปจะไม่ให้เก็บสำเนาของข้อตกลงนี้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้เก็บสำเนาของข้อตกลงนี้ สำหรับไฟล์ของเขาเอง

ในกรณีที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ฮอริซอน กรุ๊ปอาจยกเลิกการใช้งาน และห้ามผู้ใช้เข้าร่วมการดำเนินงานของฮอริซอน กรุ๊ปในอนาคต และดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่ฮอริซอน กรุ๊ปเห็นว่าสมควรเพื่อประโยชน์ของเขา

วัตถุประสงค์:

ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์นี้ซื้อที่นอน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์”) เนื่องจากวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นเพื่อขายผลิตภัณฑ์นี้ ในลักษณะเดียวกันผู้ใช้สามารถปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์

การใช้เว็บไซต์:

ฮอริซอน กรุ๊ปยอมรับเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวตามกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา, ไม่ว่าทะเบียนแล้วหรือไม่ รวมถึงอาที ชื่อ โลโก้ รูปภาพ วิดีโอ เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โครงการ ซอฟแวร์ ข้อความ และข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้เขียนและไม่สามารถเอาไปผลิตซ้ำทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนดังกล่าว

เพื่อที่จะใช้งาน และซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้ อายุผู้ใช้จะต้องเกินสิบแปด (18) ปี หรือถ้ามี ต้องใช้งานพ่ออยู่ภายใต้การดูแลและได้รับการยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์

บริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้อาจจำเป็นต้องลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกก่อนที่จะสามารถใช้บริการและคุณสมบัติดังกล่าว ผู้ใช้รับทราบว่าโดยการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ฮอริซอน กรุ๊ป ฮอริซอน กรุ๊ปได้รับจากลูกค้าการอนุมัติที่ระบุไว้ตามกฎหมาย หากผู้ใช้ตัดสินใจที่จะลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการใด ๆ เหล่านี้ หรือใช้ฟังก์ชั่นที่เกี่ยว ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุดเกี่ยวกับตนเอง และจะปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างรวดเร็ว

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้ตกลงที่จะรับอีเมลส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เว็บไซต์นี้ตกลงที่จะให้ผู้ใช้เลือกที่จะเลือกออกจากการรับอีเมลดังกล่าว โดยให้ลิงค์เพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมลส่งเสริมการขายดังกล่าว

บัญชีผู้ใช้:

ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีส่วนตัวโดยการใส่ข้อมูลที่เว็บไซต์ขอจากเขา บัญชีผู้ใช้เป็นส่วนบุคคลไม่ซ้ำกับบีญชีอื่น และไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้ โดยการใช้บัญชีนี้ ผู้ใช้สามารถตรวจรายการการซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ สถานะของลินค้า ตะกร้าช้อปปิ้ง โปรโมชั่น และส่วนลดของตนเองตามเวลา เนื้อหาที่นำเสนอให้คุณจากเว็บไซต์นำมาจาก ความต้องการของคุณและฟังก์ชันใด ๆ ที่ฮอริซอน กรุ๊ปอาจนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ในอนาคต

ผู้ใช้เว็บไซต์แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษารหัสผ่านและตัวบ่งชี้อื่น ๆ ของบัญชี เจ้าของบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของเขา ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ฮอริซอน กรุ๊ปเมื่อมีการการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต ฮอริซอน กรุ๊ป จะไม่รับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากความล้มเหลวของผู้ใช้ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ในทางใด ๆ ทั้งสี้น

การป้องกันข้อมูล:

ข้อมูลที่ฮอริซอน กรุ๊ปได้รวบรวมจากผู้ใช้ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์จะได้รับการรักษาโดยการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อ้างอิงจากขอตกลงนี้

เว็บไซต์นี้ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลบุคลากรที่ถือโดยบุคคลที่สาม

ความรับผิดชอบ:

การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ไม่ได้หมายความว่าฮอริซอน กรุ๊ปมีหน้าที่ในการแจ้ง ควบคุม หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการที่เว็บไซต์มีหรือไม่มีไวรัส เวิร์ม หรือองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ อันใด ผู้ใช้จะไม่สามารถให้ฮอริซอน กรุ๊ปรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากฮอริซอน กรุ๊ปภายใต้แนวคิดใด ๆ ในสถานการณ์ใด ๆ ที่มีความเสียหายที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคหรือความล้มเหลวในระบบหรือบนอินเทอร์เน็ต

ในกรณีที่ใบสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฮอริซอน กรุ๊ปและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุบังเอิญแทรกแซง ในแง่ดังกล่าว เว็บไซต์จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันทีเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ คืนเงินจำนวนใดที่ได้เรียกเก็บจากผู้ใช้ และทำให้ชัดเจนว่าในขั้นตอนนี้ผู้ใช้สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินขั้นตอนการชำระเงินคืนได้

แพลตฟอร์มดิจิทัลนี้มีเนื้อหาที่เป็นของฮอริซอน กรุ๊ปและผู้ออกใบอนุญาต เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และเป็นเอกสิทธิ์ในการใช้งานของฮอริซอน กรุ๊ป เนื้อหานี้มีไว้เพื่อการใช้ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น การใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ฮอริซอน กรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรม ความล่าช้า การสูญเสียหรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารและข้อความ ข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล การโจรกรรม การทุจริต การทำลายข้อมูล และไม่สามารถให้รางวัลสำหรับสาเหตุพิเศษและนอกเหนือจากที่เราถึงได้

ฮอริซอน กรุ๊ปจะไม่รับคำแนะนำในด้านความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามหากข้อเสนอแนะมาถึง บริษัทโดยวิธีใดก็ตาม ฮอริซอน กรุ๊ปสามารถนำข้อเสนอดังกล่าวมาใช้ ในกรณีนี้ ฮอริซอน กรุ๊ปจะไม่ชดเชยผู้ใช้ในลักษณะใด ๆ

การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์:

ฮอริซอน กรุ๊ปสามารถแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา การนำเสนอ ข้อมูล บริการพื้นที่ ฐานข้อมูล และองค์ประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและในเวลาที่ฮอริซอน กรุ๊ปเห็นสมควร โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และให้เกิดข้อเรียกร้องหรือค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้

ระยะเวลา การยกเลิก และการแก้ไขข้อตกลง:

ฮอริซอน กรุ๊ปขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นฮอริซอน กรุ๊ป แนะนำให้ผู้ใช้อ่านเอกสารนี้เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้เสมอ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับผู้ใช้ที่มีการแก้ไข ผู้ใช้ต้องหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที

ข้อตกลงฉบับเต็ม

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญา และถือว่าเป็นตัวแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดในการเป็นตัวแทนและความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราฝ่ายสนับสนุนสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

วันที่ปรับปรุงล่าสุด:

ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งว่าการอัปเดตล่าสุดของข้อตกลงนี้คือวันที่ 25 ธันวาคม 2560